Selectividad: Baleares. Latín

De WiChiron
Saltar a: navegación, buscar

Véase también  Selectividad: Latín


Información general


Exámenes


Orientaciones y criterios

Estructura de l'examen

La prova d’accés a la Universitat de la matèria de Llatí II de l’alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindrà com a referència els continguts, objectius i criteris d’avaluació especificats per a aquesta matèria al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i els que complementàriament estableix el Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d’1 d’agost), que fixa l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, estableix que la prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s’hagin d’avaluar. El format de resposta de la prova ha de garantir l’aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l’estudiant ha d’elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat va convenir, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, els punts següents:

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o bé entre les dues opcions en cas contrari.

A cada examen hi haurà dues opcions, que inclouran tots els blocs de continguts i els criteris d’avaluació. A cada una de les opcions les preguntes es distribuiran segons la ponderació següent:

 1. Analitzar sintàcticament un text llatí, de quatre o cinc línies, utilitzant diccionari i apèndix gramatical (30%).
 2. Traduir el text (30%).

Contestar quatre de cinc preguntes dels tipus (10% cadascuna de les triades):

 1. Analitzar morfològicament cinc paraules del text.
 2. Escriure dos derivats de cinc paraules llatines.
 3. Completar cinc frases amb expressions llatines i explicar-ne el significat.
 4. Explicar un tema de literatura llatina.
 5. Explicar un tema de mitologia basant-se en les Metamorfosis d’Ovidi.

En el bloc de les preguntes optatives, entre els dos models, només una podrà ser coincident.

Es podrà reduir fins a un 10% de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió, etc.

Criteris generals d'avaluació

 1. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia regular i irregular, i de la sintaxi de l’oració simple i composta, tot comparant-los amb altres llengües conegudes (bloc 1).
 2. Traduir de manera coherent textos llatins d’una certa complexitat pertanyents a diferents gèneres literaris (blocs 1 i 2).
 3. Comparar el lèxic llatí amb el de les altres llengües d’ús de l’alumnat, identificant-ne els components i deduint-ne el significat etimològic (blocs 1 i 3).
 4. Aplicar les regles d’evolució fonètica del llatí a les llengües romàniques, utilitzant la terminologia adequada en la descripció dels fenòmens fonètics (blocs 1 i 3).
 5. Comentar i identificar trets literaris essencials dels textos traduïts corresponents a diversos gèneres i reconèixer-hi les característiques i el sentit de la transmissió a la literatura posterior (blocs 2 i 4).
 6. Usar correctament expressions i frases fetes llatines en una redacció (bloc 3).

Informació addicional de la matèria

Els continguts i objectius per avaluar de la matèria Llatí II són:

Continguts

 • Bloc 1. La llengua llatina
 • Bloc 2. Els textos llatins i la interpretació d'aquests
 • Bloc 3. El lèxic llatí i l'evolució d'aquest
 • Bloc 4. Roma i el seu llegat

Objectius

 1. Conèixer i utilitzar els fonaments de la fonologia, morfologia, sintaxi oracional i casual i també els principals procediments lèxics de la llengua llatina.
 2. Traduir textos preferentment originals de dificultat progressiva i saber-los interpretar.
 3. Reflexionar sobre els elements substancials que conformen les llengües i reconèixer components significatius de la flexió nominal, pronominal i verbal llatina en les llengües modernes derivades del llatí o influïdes per aquest. Saber aplicar aquesta reflexió a qualsevol llengua coneguda.
 4. Analitzar textos llatins diversos, originals, adaptats i traduïts, mitjançant una lectura comprensiva i distingir-ne les característiques essencials i el gènere literari al qual pertanyen.
 5. Reconèixer elements de la llengua llatina que han evolucionat o que romanen en les nostres llengües i apreciar-los com a clau per interpretar-los.
 6. Cercar informació sobre aspectes rellevants de la civilització romana, tot indagant en documents i en fonts variades, analitzar-los críticament i constatar la seva presència al llarg de la història.
 7. Identificar i valorar les principals aportacions de la civilització romana en el nostre entorn, tant en l’entorn immediat de la comunitat autònoma com en l'àmbit europeu, i apreciar la llengua llatina com a instrument transmissor de cultura.
 8. Valorar la contribució del món romà en la seva qualitat de sistema integrador de diferents corrents de pensament i actituds ètiques i estètiques que conformen l’àmbit cultural europeu.
 9. Valorar positivament l’esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador de diferents corrents de pensament i productor de fets bàsics per a la història d’Occident.
 10. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política, social i cultural que és Europa, la base de la qual es troba en el món clàssic, amb actituds de tolerància i respecte cap als seus diferents pobles i els d’altres zones del món.

Paràmetres de ponderació

Materiales

Calendario