Selectividad: Baleares. Griego

De WiChiron
Saltar a: navegación, buscar

Véase también Selectividad: griego y Selectividad: Latín


Información general


Exámenes

Orientaciones y criterios

Estructura de l'examen

La prova d’accés a la Universitat de la matèria de Grec II de l’alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindrà com a referència els continguts, objectius i criteris d’avaluació especificats per a aquesta matèria al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i els que complementàriament estableix el Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d’1 d’agost), que fixa l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, estableix que la prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s’hagin d’avaluar. El format de resposta de la prova ha de garantir l’aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l’estudiant ha d’elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat va convenir, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, els punts següents:

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o bé entre les dues opcions en cas contrari.

A cada examen hi haurà dues opcions, que inclouran tots els blocs de continguts i els criteris d’avaluació. A cada una de les opcions les preguntes es distribuiran segons la ponderació següent:

 1. Traduir un text grec, de quatre o cinc línies, utilitzant diccionari sense gramàtica (30%).
 2. Analitzar sintàcticament el text o una part (30%).

Contestar dues de quatre preguntes dels tipus (20% cadascuna de les quatre triades):

 1. Analitzar morfològicament i/o declinar o conjugar algunes paraules del text elegit.
 2. Explicar el significat i l'etimologia d’alguns mots, preferentment relacionades amb el text elegit.
 3. Explicar l’obra d’un autor literari grec i la seva època.
 4. Explicar diferents personatges, episodis o trets que apareixen a les obres gregues i, si escau, explicar la seva influència en la literatura occidental i en la nostra cultura.

En el bloc de les preguntes optatives, entre el dos models, només una podrà ser coincident.

Criteris generals d'avaluació

 1. Analitzar i traduir de manera coherent textos grecs d’una certa complexitat pertanyents a diversos gèneres literaris (blocs 1 i 2).
 2. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia i de la sintaxi casual i oracional comparant-los amb altres llengües conegudes (blocs 1 i 3).
 3. Reconèixer en els textos grecs originals termes que són components i ètims d’hel•lenismes i deduir-ne el significat, tant en el vocabulari patrimonial de les llengües modernes com en els diversos lèxics cientificotècnics (blocs 1 i 3).
 4. Realitzar comentaris de textos originals o traduïts, analitzar-ne les estructures i els trets literaris, i reconèixer el paper de la literatura clàssica en les literatures occidentals, en especial la produïda en el si de la nostra comunitat (blocs 2 i 4).
 5. Posar en relació un autor literari grec amb la seva obra i la seva època, i establir una comparació amb altres literatures posteriors (bloc 4).

Es podrà reduir fins a un 10% de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió...

Informació addicional de la matèria

Els continguts i objectius per avaluar de la matèria Grec II són:

Continguts

 • Bloc 1. La llengua grega
 • Bloc 2. Els textos grecs i la interpretació d'aquests
 • Bloc 3. El lèxic grec i l'evolució d'aquest
 • Bloc 4. Grècia i el seu llegat

Objectius

 1. Conèixer i utilitzar els fonaments morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua grega, tot iniciant-se en la interpretació i traducció de textos de dificultat progressiva.
 2. Reflexionar sobre el lèxic d’origen grec present en el llenguatge quotidià i en la terminologia científica, tot identificant ètims, prefixos i sufixos grecs que ajudin a una millor comprensió de les llengües modernes.
 3. Analitzar textos grecs, originals, adaptats i traduïts, tot realitzant-ne una lectura comprensiva, i distingint les seves característiques principals i el gènere literari al qual pertanyen.
 4. Assolir uns esquemes de les fites principals de la història de Grècia i de la literatura grega.
 5. Utilitzar de manera crítica fonts d’informació variades, tot obtenint-ne dades rellevants per al coneixent de la llengua i cultura estudiades.
 6. Reconèixer i valorar la contribució de les diferents manifestacions culturals de la Grècia antiga en diferents àmbits al llarg de la història i la seva pervivència actual, és a dir, a partir dels coneixements assimilats, ser capaç de posar-los en relació amb altres contextos que no siguin el de l’antiguitat clàssica.

Paràmetres de ponderació

Materiales

Calendario