Normativa Catalunya

De WiChiron
Saltar a: navegación, buscar

Legislació

Extractes de la normativa referents a les matèries de clàssiques:

ESO

Article 8 (Ordenació de l’ESO)

Cultura clàssica:


8.9 Dintre de l’oferta de matèries optatives els centres oferiran una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Llatí:

8.10. Tots els alumnes de quart curs de l’educació secundària obligatòria han de cursar les matèries següents:

 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Vall d’Aran
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera

8.11. A més de les matèries enumerades en l’apartat anterior, cada alumne haurà de cursar tres matèries de les següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música  

Els centres informaran i orientaran a l’alumnat perquè l’elecció de matèries optatives serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral.
Amb l’objectiu d’orientar l’alumnat, les matèries optatives de quart curs es podran agrupar en diferents opcions, d’acord amb els estudis posteriors que vulguin fer o d’acord amb les seves preferències.

Normativa d'inici de curs (2009-2010)

12.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d'ESO)

Cada centre podrà proposar matèries optatives en els cursos de primer a tercer d'ESO dins el marge horari establert. L’organització temporal (trimestral, quadrimestral, anual o altres) d’aquestes matèries anirà a criteri del centre, si bé durant el període en què l’alumnat cursi cadascuna de les matèries optatives n’haurà de cursar un mínim de dues hores setmanals.

L’oferta de matèries optatives del centre en la seva integritat (disseny, programacions, temporització, avaluació) requerirà l'aprovació del claustre de professorat i s'incorporarà al projecte educatiu del centre....

D'acord amb el Decret 143/2007, de 26 de juny, dintre de l’oferta de matèries optatives, els centres oferiran una segona llengua estrangera i la cultura clàssica, que tindran en el global dels tres cursos una assignació mínima de 105 i 35 hores respectivament...

La matèria optativa de cultura clàssica s’atribueix al professorat de les especialitats de grec i llatí.

12.10. Organitzacions pròpies de centre

4. Requisits

Les propostes de modificacions horàries hauran de respectar en tot cas els requisits següents:

...L’oferta optativa en el total dels tres primers cursos haurà d’incloure la segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

4t ESO


12.6.2. Matèries optatives específiques (4t curs)

D'acord amb el Decret 143/2007, de 26 de juny, a 4t curs cada alumne/-a haurà de cursar tres matèries optatives específiques d'entre les següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia


Els centres d’una línia han d'oferir un mínim de quatre matèries optatives específiques. Els centres de dues línies han d'oferir un mínim de sis d'aquestes matèries. Els centres de tres línies han d'oferir totes les matèries optatives específiques.

Els centres poden realitzar l’oferta de matèries optatives específiques organitzada en itineraris, és a dir, amb les matèries agrupades en diferents opcions coherents amb les diverses opcions laborals o d’estudis posteriors que vulguin fer els alumnes.

Els centres han d'informar i orientar l'alumnat perquè l'elecció de matèries optatives específiques serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per a estudis posteriors o per incorporar-se a l'àmbit laboral.

Annex 5 del Decret 143/2007, de 26 de juny pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007):
Assignació horària mínima de les matèries de quart curs: Llatí: 70 hores

Batxillerat

Article 13 (Ordenació del batxillerat)
Matèries de modalitat
1. Les matèries de modalitat
 
Les matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials són:
Economia.
Economia de l’empresa I i II.
Geografia.
Grec I i II.
Història de l’art.
Història del món contemporani.
Llatí I i II.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II.
Literatura universal.
Literatura catalana.
Literatura castellana.
 
A tenir en compte:
6. Amb caràcter general, les matèries de modalitat de nivell I s’han d’impartir a primer curs de batxillerat i les de nivell II, a segon. No obstant això, les matèries de modalitat de nivell I també es poden oferir a l’alumnat de segon curs, en el marc del projecte de centre.

7. Les matèries de nivell II s’han de cursar després d’haver cursat les matèries de nivell I corresponents. Excepcionalment, i amb el vistiplau del director o directora del centre, l’alumnat pot cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos, per més que no les hagi cursat a primer. En aquests casos el centre l’ha d’orientar pel que fa a la matèria no cursada.


Disposició addicional vuitena:

El Departament d’Educació ha d’establir el nombre mínim d’alumnes que es requereix perquè un centre imparteixi els ensenyaments de batxillerat. El Departament d’Educació ha de regular el procediment per fer efectiva aquesta limitació, que ha de tenir en compte les característiques demogràfiques i la complexitat social de cada zona educativa. Tots els centres que imparteixin aquests ensenyaments han d’oferir com a mínim dues modalitats de batxillerat.

Normativa d'inici de curs (2009-2010)

13. Batxillerat
13.1. Estructura del batxillerat
13.2. Configuració del currículum de l'alumnat
En començar el batxillerat, i d’acord amb el seu tutor o tutora, l’alumne o alumna tria una modalitat i les matèries de modalitat que cursarà a primer curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al cicle. L’alumnat ha de cursar, com a mínim, tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat. D’aquestes sis matèries, un mínim de cinc han de correspondre a la modalitat escollida.
Els centres han d'oferir un nombre suficient de matèries de modalitat i d’optatives que permeti la possibilitat d’opció dels alumnes en cada modalitat.

Per decidir l'efectiva realització en un centre de les matèries de modalitat i optatives ofertes, o d’una part d’elles, la direcció del centre haurà de tenir en compte les necessitats de l’alumnat i el còmput d’hores de professorat assignat a tal efecte en el càlcul de plantilles. Amb caràcter general, s'ha de comptar que el nombre d'hores de professorat de què disposaran els centres per a la realització de les matèries de modalitat i optatives segons el nombre de línies de batxillerat, és el que s'indica en el quadre següent:

Nombre de línies de batxillerat Interval d'hores per impartir matèries de
modalitat i optatives entre 1r i 2n de batxillerat
1 entre 60 i 64 hores
1.5 entre 76 i 80 hores
2 entre 84 i 92 hores
2.5 entre 108 i 116 hores
3 entre 126 i 136 hores


Amb caràcter general, les matèries de modalitat de nivell II s’han d’oferir a segon curs...
L’alumnat matriculat en centres ordinaris pot cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries per alumne/a.
En general, els centres no poden oferir a l’alumnat de primer curs la possibilitat de cursar matèries a través del batxillerat a distància. Només es pot fer aquesta oferta en el cas d’una matèria que tingui continuïtat en el segon curs i que el centre no pugui oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne/a...

Els centres educatius no tenen obligació d'oferir matèries de modalitat i optatives que no arribin a un mínim de vuit alumnes matriculats, tot i que poden fer-ho si la disponibilitat de recursos del centre ho permet.

Selectivitat

D’acord amb l’article 13.8 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, es vinculen a les provés d’accés a la universitat, les matèries de modalitat següents:

Modalitat d’humanitats i ciències socials:

- Economia de l’empresa II
- Geografia
- Grec II
- Història de l’art
- Llatí II
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
- Literatura catalana
- Literatura castellana

A la Selectivitat, per a la fase obligatòria, cada alumne ha de fer, a més de les matèries comunes, una matèria de modalitat de les cursades durant 2n de batxillerat.
Si vol fer també la fase específica opcional, podrà triar una, dues o tres matèries de modalitat (diferents a la de la part obligatòria), d'acord amb els estudis universitaris que pensa fer.
Per tant, cap alumne serà obligat a examinar-se de Llatí (com fins ara) o Grec a la Selectivitat.