La defensa dels estudis clàssics a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana existixen diverses associacions que apleguen docents de clàssiques. Des de la SEEC, que té dues seccions (l’una per a Castelló i València; l’altra per a Alacant); Prosopon, que s’encarrega dels festivals de teatre grecollatí que se celebren anualment a Sagunt; Ludere et discere, que aglutina els docents de clàssiques implicats en els tallers de Cultura Clàssica dels Ludi Saguntini i que fa poc han vist reflectit el seu esforç en la creació de l’aula permanent de la Domus Baebia Saguntina; a més d’una assessoria de clàsiques del CEFIRE molt activa que proporciona formació permanent als docents de clàssiques i que servix de pont de comunicació entre ells.

Amb la publicació precipitada per part de les universitats d’un primer document sobre les ponderacions per a la nova selectivitat, des de la xarxa es llançà la veu d’alarma i alguns docents començaren a organizar-se elaborant un manifest i sol·licitant a les diferents organizacions que prenguessen protagonisme per a frenar les desastroses conseqüències que podia tindre eixe document per a les nostres matèries.

Representants de la secció de Castelló i València de la SEEC començaren a fer gestions en eixe sentit i el document fou modificat (també per la pressió d’altres especialitats) encara que el mal ja estava fet en molts centres educatius, perquè l’orientació als estudiants es basà en eixe primer document que restringia moltíssim les opcions per al llatí i el grec, en baremar-les amb la ponderació de 0,1 en moltes titulacions.

Considerant que era necessària una resposta unànime de tots els docents de clàssiques que poguera actuar com a suport de qualsevol negociació, de la SEEC o d’altres associacions, i que poguera ser inclosa en les negociacions amb les administracions, es decidí organitzar una Plataforma en defensa del grec i del llatí on els docents s’unixen a títol individual en esta lluita i des d’on s’informa de les actuacions que es van realitzant.

Des d’esta plataforma s’intenta alertar tots els docents de clàssiques de la Comunitat Valenciana de la situació, perquè l’orientació que es proporciona als estudiantes no se falsege i s’aprofite la situació per a eliminar grups, vies i places. Dissortadament la situació de confusió creada pels documents publicats per les universidats fou aprofitada en alguns casos per a desviar els estudiants a altres vies d’estudi on hi haguera alguna o algunes matèries ponderades al 0,2, amb arguments com «les llengües clàssiques no et serviran de res«, «si ni tan sols la universitat creu que tenen valor preferent o equiparable a altres assignatures…»

Per a este curs en el que s’engega la nova selectivitat, totes les matèries de modalitat puntuen 0,2 en la fase de mèrit per a quasi totes les carreres. El problema és per al curs vinent, en el qual de nou desaparix la valoració de mèrit (0,2) en algunes carreres que tradicionalment han estat vinculades a les nostres matèries, com Dret o Periodisme.

Representants de la Plataforma han portat a terme entrevistes amb els degans de les facultats de Filologia, Història i Dret de la Universitat de València per a informar-los de la situació i sol·licitar-los que exercisquen pressió en els fòrums pertinents perquè la valoració prevista a partir del curs pròxim contemple entre altres coses, una ponderació de 0,2 per a les carreres que es cursen en les seues facultats.

Continuem necessitant el suport de molts més professors de clàssiques per a poder protegir els companys que seguixen amb les gestions davant les universitats.

Tenim un curs per endavant, la lluita continua.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

La defensa de los Estudios Clásicos en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana existen varias asociaciones que aglutinan docentes de clásicas. Desde la SEEC, que tiene dos secciones (una para Castellón y Valencia; otra para Alicante);Prósopon, que se encarga de los festivales de teatro grecolatino que se celebran anualmente en Sagunt; Ludere et discere, que aglutina a los docentes de clásicas implicados en los talleres de Cultura Clásica de los Ludi Saguntini y que hace poco han visto reflejado su esfuerzo en la creación del aula permanente de la Domus Baebia Saguntina; además de una asesoría de clásicas del CEFIRE muy activa que proporciona formación permanente a los docentes de clásicas y que sirve de puente de comunicación entre ellos.

Con la precipitada publicación por parte de las universidades de un primer documento sobre las ponderaciones para la nueva selectividad, desde la red se lanzó la voz de alarma y algunos docentes comenzaron a organizarse elaborando un manifiesto y solicitando a las distintas organizaciones que cobraran protagonismo para frenar las desastrosas consecuencias que podía tener ese documento para nuestras materias.
Representantes de la sección de Castellón y Valencia de la SEEC comenzaron a realizar gestiones en ese sentido y el documento fue modificado (también por la presión de otras especialidades) aunque el daño ya estaba hecho en muchos centros educativos pues la orientación a los estudiantes se basó en ese primer documento que restringía muchísimo las opciones para el latín y el griego, al baremarlas con la ponderación de 0,1 en muchas titulaciones.
Considerando que era necesaria una respuesta unánime de todos los docentes de clásicas que pudiera actuar como apoyo a cualquier negociación, de la SEEC o de otras asociaciones, y que pudiera ser parte en las negociaciones con las administraciones, se decidió organizar unaPlataforma en defensa del griego y del latín donde los docentes se unen a título individual a esta lucha y desde donde se informa de las actuaciones que se van llevando a cabo.
Desde esta plataforma se intenta alertar a todos los docentes de clásicas de la Comunidad Valenciana de la situación, para que la orientación que se proporciona a los estudiantes no se falsee y se aproveche la situación para eliminar grupos, vías y plazas. Desafortunadamente la situación de confusión creada por los documentos publicados por las universidades fue aprovechada en algunos casos para desviar a los estudiantes a otras vías de estudio donde hubiera alguna o algunas materias ponderadas al 0,2, con argumentos como «las lenguas clásicas no te servirán de nada«, «si ni siquiera la universidad cree que tienen valor preferente o equiparable a otras asignaturas…»
Para este curso en el que se pone en marcha la nueva selectividad, todas las materias de modalidad puntúan 0,2 en la fase de mérito para casi todas las carreras. El problema es para el curso próximo, en el que de nuevo desaparece la valoración de mérito (0,2) en algunas carreras que tradicionalmente han estado vinculadas a nuestras materias, como Derecho o Periodismo.
Representantes de la Plataforma han llevado a cabo entrevistas con los decanos de las facultades de Filología, Historia y Derecho de la Universidad de Valencia para informarles de la situación y solicitarles que ejerzan presión en los foros pertinentes para que la valoración prevista a partir del curso próximo contemple entre otras cosas, una ponderación de 0,2 para las carreras que se cursan en sus facultades.
Continuamos necesitando el apoyo de muchos más profesores de clásicas para poder respaldar a los compañeros que siguen con las gestiones ante las universidades.
Tenemos un curso por delante, la lucha continúa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.